Педагогик технология
Описание:
Педагогик технология фанидан маруза матниЎзбекистон Республикаси Олий таълим стандарти асосида тузилган дастурга мувофик х?олда ёзилди. Унда АКШда яратилган ва ЮНЕСКО томонидан маъкулланиб, жахондаги ривожлан-ган мамлакатларда муваффакиятли кўлланилаётган илгор педагогик техноло-гиянинг мохияти, уни одатдаги ўкитиш усулидан фарк килувчи жихатлари, пе-дагогик максадларни белгилаш усуллари, тестшуносликдан маълумотлар, педа-гогик технологиянинг тамойил ва коидалари, тўла ўзлаштириш технологияси хамда уни амалга ошириш усуллари баён этилган.
Маруза матни5140900. - Касб таълими йўналиши бўйича тахсил олаётган талаба (бакалавр)ларга мўлжалланган. Ундан малака ошириш курслари тинг-ловчилари, академик лицей ва касб-хунар коллежлари мухандис-педагоглари¬, илгор педагогик технологияларни жорий этишга ?изи??ан барча педагоглар ?ам фойдаланишлари мумкин.
Автор:
К. Ишматов
Тип материала
Текст лекций
Целевая аудитория:
Взрослые старше 20
Характер:
Научно-образовательный
Страна:
Uzbekistan
Город:
Namangan
Просмотров:
1693
Закачек:
574
Размер:
167 КБ (rar)

Cкачать