Ziyonet

Фильтры

ЧОРВАЧИЛИКДА ПОДА ТАРКИБИ ВА ХАРАКАТИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.


- 0 +
Автор:
Т.Нурматов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
54
Дата создания:
2014-10-21 15:15:57
"Хозирги бозор иқтисодиѐти шароитида аҳолининг ҳаѐти фаровон-лигини оширишда чорвачилик тармоғини ривожлантиришнинг аҳамияти каттадир. Чунки аҳоли сонининг қсиши билан чорвачилик маҳсулотларига бўлган талаб ҳам ўсиб боради. Чорвачиликни жадал ривожлантириш билан аҳолини чорвачилик маҳсулотларига, енгил ва озиқ-овқат саноатларини эса хом-ашѐ билан таъминлашга имкон туғилади. Бу вазифани бажариш учун ҳар бир қишлоқ хқжалик корхоналарини хар томонлама таҳлил қилиб, фойдаланаѐтган ички имкониятларини аниқлаб чиқаришни жорий этиш зарур."

Ўсимлик маҳсулотларидан мой олишда электротехнологик усуллардан фойдаланишни асослаш


- 0 +
Автор:
Р. Зокиров
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
53
Дата создания:
2014-10-21 15:14:08
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизнинг ўз давлат мустаққилигини қўлга киритиш арафасида ва ундан кейинги дастлабки ойларда олиб борган жўшқин ва серқирра сиёсий -ижтимоий фаолиятини акс эттирадиган, “Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида” деб номланган китоби тайёрланиб, 2011 йилда нашрдан чиқди. Унда давлатимиз раҳбарининг айни шу мураккаб тарихий даврда сўзлаган маъруза ва нутқлари, суҳбат, мақола ва интервьюлари ўрин олган.

Қумқўрғон тумани электр тармоқлари корхонасига қарашли “Ўғригузор” электр подстанциясини такомиллаштириш


- 0 +
Автор:
З. Қорабоев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
72
Дата создания:
2014-10-21 15:10:59
Ушбу битирув малакавий ишида Қумқўрғон тумани электр тармоқлари корхонасига қарашли “Ўғригузор” электр подстанциясида электр жиҳозлари эксплуатациясини такомиллаштириш, подстанциясидаги куч трансформаторларини ҳимоя қилиш ва электр станция ва подстанциядаги ўлчов асбоб-ускуна жиҳозларини эксплутациясини такомиллаштириш қўлланилди. электр истемолчиларни юкламаси, ҳимоя қурилмалари ва қисқа туташув токларини ҳисоби, ерга туташтирувчи қурилмани ҳисоблаш, электр ускуналарнинг эксплуатацион мустахкамлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чикиш хамда хаёт фаолияти хавфсизлиги комплекс чора-тадбирлари ва техник-иқтисодий кўрсаткичлар ҳисоб натижалари келтирилган ва керакли тавсиялар ишлаб чиқилган.

Мамлакатни модернизациялаш шароитида дон маҳсулотлари рақобатбардошлигида сифатни бош=аришни мукаммаллаштириш йқллари.


- 0 +
Автор:
Бокиев М
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
58
Дата создания:
2014-10-21 15:09:24
"Фермер хўжалиги-ўзига танлов асосида ва ижара шартномасига кўра узоқ муддатли ижарага берилган ер участкаларидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқариши билан шугулланувчи, юридик шахс ҳуқуқларига эга былган мустақил хўжалик юритувчи субъект щисобланади.Фермер хўжалиги туман (шаҳар)ҳокимлигида давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб юридик шахс мақомини олади ва ўз номидан шартномалар тузиш,мулкий тусда бўлмаган хуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиш,шунингдек банк муассасида хисоб рақамии очиш,муҳр,штамп ва бошқа реквизитларга эга бўлиш ҳуқуқини олади.Судда даъвогар ва жавобгар былиши мумкин."

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРОПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ».


- 0 +
Автор:
АРОНОВА ДИАНА
Характер издания:
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
74
Дата создания:
2014-10-21 14:53:16
"роцессы динамичного развития и быстрого обновления технологического базиса современного общества вызывают преобразования всех его сторон, приводят к изменению места и роли человека в общественно-воспроизводственном процессе и новому образу жизни многих людей в экономически развитых странах, а также в трансформирующемся Узбекистане. Узбекистан вступает в фазу совершенствования производительных сил, когда все более ценится человек, его знания, умения, навыки к труду, профессионализм."

Фермер хужаликларида харажатлар хисоби ва махсулот таннархини тахлили.


- 0 +
Автор:
Тожиев Темур Собировч
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
46
Дата создания:
2014-10-21 14:42:33
"Президентимиз И. Каримов ,, асосий вазифамиз ватанимиз таракийоти ва халкимиз фаровонлигини янада юксалтиришдирдир деб номлаган марузасида куйидаги жумлаларни келтирган: иктисодий ислохотларни конуний жихатдан таминлашга йуналтирилган бундай ва бошка катор тадбирлар 2009-2012 йилларга мулжалланган жахон иктисодий инкирозининг салбий окибатларини имкон кадар камайтиришга каратилган инкирозга карши чоралар дастурини хукукий таминлаш дунйодаги санокли давлатлар каторида Узбекистон иктисодийотининг баркорор усиши суратларини саклаб колиш ва ахолининг реал даромадларини ошириш имконини беради."

Фермер хўжаликларининг инвестициявий лойиҳаларини молиялаштириш йўллари.


- 0 +
Автор:
Saidov Asror
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
20101
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
54
Дата создания:
2014-10-21 14:36:24
"Инвестициялар - иқтисодиѐтни тараққиѐт томон ҳаракатини таъминловчи куч эканлиги, ҳар қандай иқтисодий назария учун аксиома ҳисобланади. Ҳар бир давлат, биринчи навбатда моддий ишлаб чиқариш соҳасига, миллий ва чет эл инвесторларини кириб келиши учун бутун кучини сарфлаши лозим. Ушбу мақсадни кўзлаган ҳолда муайян инвестицион сиѐсат ишлаб чиқилади ва амалга оширилади, тегишли инвестицион муҳит шакллантирилади. Мустақил Ўзбекистонда узлуксиз амалга оширилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар, тармоқ ва соҳалар ривожланишидаги ютуқларга эришиш, интеграцион жараѐнларни ривожланиши ва иқтисодий ўсишни таъминлашни назарда тутади"

Ходимларни рағбатлантиришнинг асосий шакли мукофатлаш.rar


- 0 +
Автор:
Ўташов А.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
34
Дата создания:
2014-10-21 14:33:55
"Инсон ўз табиатига кўра ижтимоий мавжудотдир. У жамиятда яшайди, ўзига ва яқин кишиларига турмуш кечириш учун қулай шарт-шароитлар яратади. Шу тариқа иқтисодиѐт олами вужудга келади, инсоният тараққиѐтининг тарихи – бу иқтисодий ва социал муносабатлар, шу жумладан ижтимоий меҳнат тақсимоти соҳасидаги муносабатларнинг ривожланиш тарихидир. Ана шунинг учун ҳам Қуръони Каримда Пайғамбаримиз Муҳаммад саллоллоҳу алайҳи вассаллам эзгулик, хайрли ишлар ва олижаноблик кучини ўз шахсий ҳаѐти орқали кўрсатиб беришга интилганлиги ва яхшилик уруғини сочишга чақирганлиги ҳамма учун ибратлидир. "

Кто без крыльев летает


- 0 +
Автор:
И.Акимушкин
Вид издания:
Сериальное издание
Характер издания:
Познавательно-образовательный для детей и молодежи
Год издания:
1992
Издательство:
Москва "Малыш"
Количество страниц:
24
Номер УДК:
Дата создания:
2014-10-21 14:32:52
Рассказы о животных которые приспособлены к разным условиям обитания.

ЧОРВАЧИЛИКДА ОПТИМАЛ ОЗУҚА РАЦИОНИНИ.


- 0 +
Автор:
Ш. Олимов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент Давлат Аграр Университети
Количество страниц:
42
Дата создания:
2014-10-21 14:30:08
"Бугунга келиб чорва моллари бош сони ва чорвачилик маҳсулотлари ҳам сезиларли равишда ошиб бормоқда. мустақиллик йилларида, яъни 1990 йилда қорамоллар бош сони 5430,6 минг бош бўлса, 2009 йилга келиб 8024,8 минг бошни, жами етиштирилган гўшт тирик вазнда 1990 йилда 789 минг тоннани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2009 йилга келиб 1287,8 минг тоннани ташкил этган."
Сообщить об ошибке