Фильтры

Sanoat mahsulotlarini sertifikatlashtirish


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
P. R. ISMATULLAYEV, SH. A. TURAYEV, X. SH. JABBOROV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
256
Номер УДК:
620.2
Дата создания:
2016-10-24 17:31:14
Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi tasdiqlagan dastur asosida ilk bor tayyorlangan bo‘lib, u kasb-hunar kollejlarida metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish hamda metrologiya va standartlashtirish yo‘nalishlari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.

Radiolokatsiya asoslari va radiometeorologiya


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
T. MUXTOROV, D.B. MUHAMEDOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
96
Номер УДК:
551.501.8(075.32)
Дата создания:
2016-10-24 17:26:10
O‘quv qo‘llanmada radiolokatsiya asoslari, radiolokatsiyaning rivojlanishi, radiolokatsion stansiyaning qismlari va radiometeorologiya predmetini tashkil etuvchi asboblarning sistematik tavsifi, bulutlar turini aniqlash, bulut va u bilan bog‘liq bo‘lgan hodisalarni kuzatish, radiolokatsion meteorologik axborotlarni to‘plash va tarqatish tizimi, shuningdek, RADOB kodi bo‘yicha telegrammalarni tuzish usullari bayon etilgan. Bunda asosiy e’tibor atmosferani kuzatishning zamonaviy tizimini bayon etishga qaratilgan.

Radiolokatsion stansiyalarning ishlatilishi va tuzilishI


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
A. A. YORMUHAMEDOV, D. B. MUHAMEDOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
72
Номер УДК:
621.396.96(075)
Дата создания:
2016-10-24 17:23:30
Ushbu o‘quv qo‘llanmada radiolokatsiya haqida asosiy ma’lumotlar, radiolokatsion stansiyalarning asosiy texnik xarakteristikalari, nishonning koordinata va tezligini aniqlashning turli usullari, doiraviy kuzatuv radiolokatsion stansiyalari strukturaviy sxemasi, ular yordamida masofani, azimutni hisoblash usullari va radiolokatsion stansiyalardan foydalanishda elektr xavfsizligi masalalari yoritilgan.

Bog‘-park qurilishi va kompyuter grafikasI


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
M.M. QALANDAROV, M.Z. XOLMUROTOV, K.S. SULTONOV
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
88
Номер УДК:
712.25:004.92(075)
Дата создания:
2016-10-24 17:21:41
U shbu o ‘quv q o ‘llanm ada k o ‘kalam zorlashtirish sohasida bog‘-park qurilishining kompyuterli grafikasi berilgan. Unda kompyuter grafikasi nima, u bilan qanday ishlanadi, CorelDraw va Adobe Photoshop dasturlarida bog‘-park elem entlarini tasvirlash, m atn m azm uni, shuningdek, bog‘-park ishlarini loyihalashtirishda kompyuter grafikasidan foydalanish usullari keltirilgan.

Нервные и психические болезни


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
РАСУЛОВА НИГОРА АНОРМАТОВНА, ХОДЖ ИЕВА НАРГИЗА БАТИРОВНА
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
233
Номер УДК:
616.89(075)
Дата создания:
2016-10-24 17:20:51
Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего специального, профессионального образования Республики Узбекистан. Состоит из двух разделов - неврология и психиатрия.

Fuqaro mudofaasi


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
O.R. Yo‘ldoshev, A.О. Norboyev, O.T. Ha san ova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
184
Номер УДК:
614.84(075)
Дата создания:
2016-10-24 17:10:34
O‘quv qo‘llanmada yong‘in paytidagi fuqarоlarni va mоddiy bоyliklarni asrashni tashkil etish bilan bоg‘liq tadbirlarning huquqiyme’yoriy hujjatlar talablari dоirasida оlib bоrilishini ta’minlashni uddalay оladigan bilim, ko‘nikma va kasbiy malakaga ega mutaxassislarni tarbiyalashga mo‘ljallangan mavzularni, amaldagi tajriba va ma’lumоtlarni atrоflicha nazarda tutib yaratilgan.

Техника клинико- биохимических исследований


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Д.Р. Назирова, С.К. Назарова, Н.С. Ганиева
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
137
Номер УДК:
615.47(075)
Дата создания:
2016-10-24 17:06:17
В настоящее время перед системой образования поставлена задача подготовки выпускников колледжей, отвечающих требованиям квалификационной характеристики, представленных в Государственных образовательных стандартах, а также профессиональных специалистов, умело ориентирующихся в системе новых медицинских и информационно- коммуникационных технологий.

Тexnik mexanika


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
B.K. MUHAMADJONOV, A. AZIMOV, R.B. DAMINOVA, M. ESHPO‘LATOVA
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
176
Номер УДК:
621.1.011(075.32)
Дата создания:
2016-10-24 17:02:38
O‘quv qo‘llanma nazariy mexanika mexanizmlari va mashinalar nazariyasi, materiallar qarshiligi va mashina detallariga oid mavzularni qamrab olgan. Unda ushbu mavzular asosida mashina va mexanizmlar qismlarining harakati va ularda hosil bo‘ladigan kuch va kuchlanishlarni aniqlash hamda ularni hisoblash usullari bo‘yicha talabalar egallashi lozim bo‘lgan bilim, malaka va ko‘nikmalar bayon etilgan.

Терапия


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
Д.И. ЭРМЕТОВА, О.Г. БАБЕШКО, Н.В. ДЯГИЛЕВА
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
417
Номер УДК:
616-085(075)
Дата создания:
2016-10-24 17:00:47
Данное учебное пособие, созданное для учащихся по направлению «Лечебное дело», специальность «Фельдшер общей практики» (Код: 3720103), соответствует программе, утвержденной в 2013 году, включает описание основных заболеваний внутренних органов. В учебном пособии приведены причины, клинические симптомы, течение, критерии диагностики, принципы лечения и профилактические меры основных заболеваний внутренних органов.

Телекоммуникационные системы передачи


  
- 0 +
Уровень:
Среднее специальное, профессиональное образование
Автор:
А.В. Шин, Н. Ходжаев
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2016
Издательство:
ILM ZIYO
Количество страниц:
400
Номер УДК:
621.377.037.3(075)
Дата создания:
2016-10-24 16:58:01
В данном учебном пособии представлены общие принципы построения систем передачи телекоммуникаций, а также систем с частотным распределением каналов, систем с временным разделением каналов. Рассмотрены способы объединения цифровых потоков в цифровых системах передачи плезиохронной и синхронной цифровой иерархии.
Сообщить об ошибке Транслит