Фильтры

Qishloq xo’jaligi tovarlari ishlab chiqaruvchilarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo’llari


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Raxmatov Elshod Baxtiyarovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Tошкент Давлат иқтисодиёт университети
Количество страниц:
77
Дата создания:
2015-09-04 18:01:53
Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. O’zbekiston Respublikasida kuzatilayotgan makroiqtisdiy barqarorlik va izchil o’sish sur’atlarini ta’milashda qishloq xo’jaligi alohida ahamiyat kasb etadi. Qishloq xo’jaligi – O’zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog’i hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xomashyoga bo’lgan talabini qondiradi.

Jismoniy shaxslarning byudjet oldidagi majburiyatlari va ularni maqbullashtirish


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sidiqov Ziyodullo Ravshan o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Tошкент Давлат иқтисодиёт университети
Количество страниц:
73
Дата создания:
2015-09-04 17:58:15
Bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ham, islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida ham davlat soliqlar yordamida aholining turmush darajasini tartibga solib turadi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida iqtisodiy islohotlarga mos ravishda soliq tizimida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilayaptiki,

Aksiyadorlik jamiyatlarini soliqqa tortishning o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ibodullaev Abdulla Ismatovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Tошкент Давлат иқтисодиёт университети
Количество страниц:
79
Дата создания:
2015-09-04 17:54:26
Bitiruv malakaviy ish mavzusining dolzarbligi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida jahonda vujudga kelgan jumladan g‘arb davlatlarida suzib yurgan qarz inqirozi sharoitda hukumatimiz tomonidan puxta ishlab chiqilgan moliya siyosati o‘zining ijobiy samaralarini berganligini bugungi kunda hammamiz buni yaqqol guvohi bo‘lib turibmiz.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ini hisoblash va byudjetga undirish tartibini takomillashtirish yo‘nalishlari‖


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Qiyamov Mirzohid Nusratovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
TDIU
Количество страниц:
72
Дата создания:
2015-09-04 17:47:24
Bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligi. Iqtisodiyotni liberallashtirish va mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida soliqlar davlat budjetini daromad bilan ta‘minlovchi asosiy manba hisoblanib, ularning shakllanishida soliq to‘lovchilar, ya‘ni yuridik va jismoniy shaxslarning o‘rni beqiyosdir. Keyingi yillarda hukumatimiz tomonidan soliqlar va yig‘imlarni o‘z vaqtida davlat budjetiga kelib tushushini ta‘minlash maqsadida anchagina ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Номоддий активлар ҳисоби ва аудити


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Каримов Лазиз
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
TDIU
Количество страниц:
69
Дата создания:
2015-09-04 17:45:28
Мавзунинг долзарблиги. Иқтисодиётни барқарорлаштиришда мулкчилик шаклидан қаътий назар барча хўжалик юритувчи субъектларда ресурслардан самарали фойдаланиш, харажатларни тежаш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Ушбу масалалар акционерлик жамиятларида ҳам ўта долзарбдир.

Хўжалик юритувчи субъектларда бюджетдан ташқари фондлар билан хисоб-китоблар ҳисоби


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Бaлтaев A.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
TDIU
Количество страниц:
39
Дата создания:
2015-09-04 17:44:12
Мавзусининг долзарблиги. “2013 йилда мутаносиб ва барқарор давлат бюджетини шакллантириш мақсадида солиқ маъмурчилигини янада такомиллаштириш ва эркинлаштириш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлаш, бутун солиқ тизимини соддалаштириш ва унинг ошкоралигини таъминлаш бўйича тегишли тадбирлар кўзда тутилмоқда.

Тижорат банкларида лизинг операциялари ҳисоби ва аудити


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А. Дадабоев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
TDIU
Количество страниц:
43
Дата создания:
2015-09-04 17:41:00
Мавзунинг долзарблиги. Иқтисодиётни модернизациялашни янада ривожлантириш жараёнида бизнес операциялари турларидан бири-лизинг (молиявий ижара) дан кенг фойдаланилмоқда. Бунда машина ва ускуналар ёки умумий асосий воситалар миллий мажмуини жаҳон стандартлари даражасидаги янги техника билан таъминлашда маблағ ажратаётган молия институтлари, шу жумладан, тижорат банклари муҳим ўрин эгаллайди.

Banкning кrеdit portifеli va ularda кrеditlar hisobini tashкil qilish masalalari (Asaкa banк OAJ Sirdaryo viloyati filiali)


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Mullajonov Кomil Xusan o’g’li
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
TDIU
Количество страниц:
67
Дата создания:
2015-09-04 17:38:52
Mavzuning dolzarbligi. Iqtisodiyotni modеrnizatsiyalash sharoitida banк tizimini erкinlashtirish va isloh qilishni chuqurlashtirish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida banкlarning umumiy кapitali, aкtivlari va кrеdit qo’yilmalari, shuningdек, dеpozit bazasining кattaligi кo’rsatкichlari yaxshilanib borayotganligidan dalolat bеradi.

Тижорат банкларида касса операциялари ҳисоби ва аудити мавзуси бўйича ёзилган


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Саттаров Худойберди Палванназар ўғли
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
TDIU
Количество страниц:
39
Дата создания:
2015-09-04 17:19:57
Мавзунинг долзарблиги. Иқтисодиётни модернизациялашни янада ривожлантириш жараёнида пул маблағидан самарали фойдаланиш банклар фаолиятини баркарор ривожланишини таъминловчи асосий омилларидан биридир.

Совершенствование аудита финансовых результатов страховых компаний


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Алламбергенова Назира
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Тошкент тиббиёт академияси
Количество страниц:
88
Дата создания:
2015-09-04 17:14:11
Обоснованность и актуальность темы исследования. Благодаря последовательной и целенаправленной реализации важнейших задач и приоритетов экономической программы на 2014 год, несмотря на имеющиеся проблемы и риски в развитии мировой экономики,
Сообщить об ошибке Транслит