Фильтры

Жун ва аралаш матолардан аёллар кийимларини ишлаб чиқаришнинг комплекс технологиясини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Арипджанова Дилафруз Уктамовна
Год издания:
2015
Номер УДК:
687.1.001.02:675.042
Дата создания:
2015-11-30 17:21:01
Тад.и.отнинг илмий янгилиги .уйидагилардан иборат: хомашё-мато-кийим тизимини .ўллашга асосланган, жун ва аралаш матолардан аёллар кийимини комплекс лойи.алаш ва ишлаб чи.аришнинг янги методологияси яратилган; аралаш матолардан кийим тайёрлашда комплекс технологик жараёнларнинг манти.ли-таркибли ахборот модели ишлаб чи.илган;

Euphorbiaceae оиласига кирувчи ва таркибида таннин сақловчи бошқа истиқболли ўсимликлар полифеноллари ҳамда улар асосида дори воситаларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Абдулладжанова Нодира Гуломжановна
Год издания:
2015
Номер УДК:
547.982/83/84
Дата создания:
2015-11-30 15:21:45
Мазкур диссертация республика фан ва технологиялари ривожланишининг қуйидаги устувор йўналишларига мос равишда бажарилган: ИТД-11 «Маҳаллий табиий ва синтетик хом ашё асосида дори воситалари ишлаб чиқаришнинг юқори самарадор технологияларини яратиш». Тадқиқотда олинган натижаларнинг назарий аҳамияти шундан иборатки, Ўзбекистонда ўсувчи Euphorbiaceae оиласи ўсимликларининг 29 та тури полифеноллари ўрганилиб, улардан аввалдан маълум бирикмалар билан бир қаторда, янги гидролизланувчи таннинлар ажратиб олинди. Полифенолларни ажратиб олиш ва уларни идентификация қилишнинг физик-кимёвий усуллари, бирикмаларнинг физикавий ва кимёвий характеристикалари ушбу соҳадаги янги илмий изланишлар учун услубий қўлланма вазифасини бажариши мумкин.

Қатор орасини мулчалаб суғориш орқали ғўзанинг сув истеъмолини мақбуллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Шамсиев Акмал Садирдинович
Год издания:
2015
Номер УДК:
633.51:631.675.2
Дата создания:
2015-11-30 13:26:33
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: илк бор ғўзани суғориш олди тупроқ намлиги термостат-тарози усули билан бирга унинг сўриш босими динамикасини аниқ ва тезкор усулда ўлчаш қурилмаси тензиометр ёрдамида аниқланган ҳамда қатор орасини қора полиэтилен плёнка ва сомон билан мулчалаб суғоришга асосланган ғўзани суғориш технологияси ишлаб чиқилган.

Ёнилғини сақлашда йўқотилишини камайтириш сорбцион-рекуперацион технологияси ва сирт-фаол моддалар ишлаб чиқиш


 
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юсупов Фарход Махкамович
Год издания:
2015
Номер УДК:
541.128:66.01; 661.183; 665.6; 532.64 (088.8)
Дата создания:
2015-11-30 12:25:17
Тадқиқотнинг мақсади - дисперсли буғ-газ-суюқ ёқилғи ва сульфид-минералли тизим тармоқларидаги самарадор, хусусан: нефт ва газ тармоғида қайта ишлаш, сақлаш, металлургияда мис рудаларини флотацион бойитишга асосланган ресурстежамкор технологик ечимларни яратишдан иборат.

Яримўтказгичлардаги деформацион эффектлар динамикаси ва P-N ўтишдаги иссиқ заряд ташувчиларнинг электр юритувчи кучи


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Дадамирзаев Мухаммаджон Гуломкодирович
Год издания:
2015
Номер УДК:
621.315.592
Дата создания:
2015-11-30 10:27:33
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: илк бор ЎЮЧ майдонида жойлашган концентрацияси бўйича носимметрик p-n-ўтишда салт юриш кучланиши ва қисқа туташув токи нафақат юқори ҳароратли заряд ташувчилар ҳисобига, шунингдек юқори концентрацияли паст ҳароратда ҳам қизиган заряд ташувчилар ҳисобига ҳосил бўлиши асосланган.

Галлий арсениди асосидаги фотосезгир кўпқатламли тузилмаларни тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ёдгорова Дилбара Мустафаевна
Год издания:
2015
Номер УДК:
621.315.592.2
Дата создания:
2015-11-30 10:23:00
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: илк бор қотишма-эритмага қўшимча қотишма-эритмани қўшиш тезлиги билан аниқланадиган киришмаларнинг тақсимот профилли А3В5 ярим ўтказгич бирикмалари эпитаксиал қатламини ўстиришнинг ноизотермик усули таклиф қилинган ва ўстириладиган эпитаксиал қатлам қалинлиги бўйича киришмалар тақсимоти физик-технологик моделлаштирилган.

Ёш олимлар ва талабаларнинг «XXI аср – интеллектуал авлод асри» шиори остидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари


  
- 2 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
А. Пардаев – иқтисод фанлари доктори, профессор. Муҳаррирлар гуруҳи: А. Абдуқодиров – педагогика фанлари доктори, профессор. А. Маврулов – тарих фанлари доктори, профессор. Н. Жўраев – сиёсатшунослик фанлари доктори, профессор.
Дата создания:
2015-11-30 09:39:15
Ёшлар – Ватанимизнинг, халқимизнинг таянчи ва суянчи. Шунинг учун ҳам истиқлолнинг илк йилларидан бошлаб ўсиб келаётган авлодни замонасининг муносиб фарзандлари қилиб тарбиялашга катта аҳамият берилди. Ўтган йиллар мобайнида юртимизда замон ва халқаро талабларга жавоб берадиган миллий таълим тизими яратилди. Бу борада Юртбошимиз И. Каримовнинг: «Юқори малакали, замонавий билимларга эга бўлган, ҳозирги кун талаблари асосида фикрлай оладиган етук кадрларни тайёрлаш ҳам ижтимоий-сиёсий, ҳам иқтисодий муаммоларимизни ҳал этишнинг калити ҳисобланади», деган сўзлари дастуриламал бўлди.

Ғўзанинг бирламчи уруғчилигини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мамарахимов Бунёд Икромович
Год издания:
2015
Номер УДК:
633.41+631.5.
Дата создания:
2015-11-28 11:55:02
Тадқиқотнинг мақсади – ғўзанинг бирламчи, суперэлита ва элита уруғларини етиштириш услубларини қиёсий баҳолаш, ҳамда олинган маълумотларга компьютер дастури ёрдамида ишлов бериш орқали оригинал уруғларни етиштириш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

К вопросу о сравнительном исследовании фразеологизмов узбекского, казахского и каракалпаксгого языков


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пирниязова А
Дата создания:
2015-11-27 16:51:23
К вопросу о сравнительном исследовании фразеологизмов узбекского, казахского и каракалпаксгого языков

Культурное наследие и археология


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Пиримбетов К, Мамбетуллаева М
Дата создания:
2015-11-27 16:44:19
Неизменно актуальная проблема культурного наследия в последнее время приобрела особо важное значение не толь-ко в сфере культурологии, но и далеко за её пределами, во всей системе социально-экономических, политических, идеологических, нравственно-экологических и других про-грамм социального и духовного прогресса.
Сообщить об ошибке Транслит